لیست کدهای پستی استانها و شهرهای ایران-سامانه-ارسال-پیامک

 

1

تهران منطقه 11

11111

الی

11999

2

تهران منطقه 13

13111

الی

13999

3

تهران منطقه 14

14111

الی

14999

4

تهران منطقه 15

15111

الی

15999

5

تهران منطقه 16

16111

الی

16999

6

تهران منطقه 17

17111

الی

17999

7

تهران منطقه 18

18111

الی

18999

8

تهران منطقه 19

19111

الی

19999

کد پستی استان خراسان جنوبی

خواف

95611

الی

95691

درگز

94911

الی

94991

رشتخوار

95411

الی

95481

سبزوار

96131

الی

96591

سرخس

93811

الی

93891

فريمان

93911

الی

93991

قوچان

94711

الی

94861

كاشمر

96711

الی

96791

كلات

93711

الی

94931

گناباد

96911

الی

96991

مشهد

91331

الی

93781

نيشابور

93131

الی

93491

کد پستی استان خراسان شمالی

1

دزفول

64611

الی

64691

2

دشت آزادگان

64411

الی

64491

3

رامهرمز

63811

الی

64961

4

شادگان

64311

الی

64361

5

شوش

64711

الی

64791

6

شوشتر

64511

الی

64591

7

لالي

64941

الی

64941

8

ماهشهر

63511

الی

63581

9

مسجد سليمان

64911

الی

64991

10

هنديجان

63591

الی

63591

کد پستی استان زنجان

1

دامغان

36711

الی

36991

2

سمنان

35131

الی

35791

3

شاهرود

36131

الی

36691

4

گرمسار

35811

الی

35991

کد پستی استان خوزستان

1

ايرانشهر

99131

الی

99491

2

چابهار

99711

الی

99861

3

خاش

98811

الی

98991

4

دلگان

99471

الی

99471

5

زابل

98511

الی

98791

6

زابلی

99661

الی

99661

7

زاهدان

98131

الی

98491

8

سراوان

99511

الی

99691

9

سرباز

99311

الی

99391

10

نيكشهر

99331

الی

99991

کد پستی استان فارس

1

آبيك

34411

الی

34481

2

البرز

34151

الی

34161

3

بوئين زهرا

34491

الی

34691

4

تاكستان

34561

الی

34951

5

قزوين

34131

الی

34981

کد پستی استان قم

1

بانه

66911

الی

66991

2

بيجار

66511

الی

66591

3

ديواندره

66411

الی

66491

4

سروآباد

66771

الی

66791

5

سقز

66811

الی

66891

6

سنندج

66131

الی

66199

7

قروه

66611

الی

66691

8

كامياران

66311

الی

66391

9

مريوان

66711

الی

66761

کد پستی استان کرمان

1

سياهكل

44311

الی

44391

2

شفت

43541

الی

43591

3

صومعه سرا

43611

الی

43691

4

طوالش

43711

الی

43791

5

فومن

43511

الی

43581

6

لاهيجان

44131

الی

44371

7

لنگرود

44711

الی

44791

8

ماسال

43811

الی

43851

کد پستی استان گلستان

1

ابركوه

89131

الی

89391

2

اردكان

89511

الی

89691

3

بافق

89711

الی

89791

4

تفت

89911

الی

89991

5

خاتم

89871

الی

89891

6

صدوق

89411

الی

89481

7

طبس

97911

الی

97991

8

مهريز

89811

الی

89861

9

ميبد

89611

الی

89681

10

يزد

89131

الی

89493

کد پستی استان همدان

1

ابوموسي

79591

الی

79591

2

بستك

79611

الی

79691

3

بندر عباس

79131

الی

79661

4

بندر لنگه

79413

الی

79781

5

جاسك

79481

الی

79891

6

حاجي آباد

79371

الی

79411

7

رودان

79911

الی

79951

8

قشم

79511

الی

79581

9

ميناب

79461

الی

79991