تعرفه ثبت خطوط اختصاصی ارسال و دریافت پیامک

تعرفه ها به شرح زیر میباشند. جهت استعلام تعرفه و آزاد بودن خطوط با بخش پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

 

نوع شماره

قیمت

مدت زمان استفاده مشترکین

مــــثـــــال

14 رقمی

350.000 ریال

یکسال

30001281xxxxxxx

12 رقمی

1.800.000 ریال

یکسال

30001281xxxxx

10 رقمی

2.100.000 ریال

یکسال

30000xxxxxx

8 رقمی

6.500.000 ریال به بالا

یکسال

3000xxxx

توجه : به کلیه مبالغ مندرج در این صفحه 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است

نوع شماره

قیمت

مدت زمان استفاده مشترکین

مــــثـــــال

14 رقمی

350.000 ریال الی 500.000 ریال

یکسال

10000xxxxxxxxx

12 رقمی

××باید استعلام شود××

یکسال

10000xxxxxxxx

10 رقمی

××باید استعلام شود××

یکسال

10000xxxxxx

8 رقمی

7.000.000 ریال به بالا

یکسال

1000xxxx

توجه : به کلیه مبالغ مندرج در این صفحه 5% مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 5000 با قابلیت ارسال به تفکیک جنسیت و سن و سال برای کل کشور

نوع شماره

قیمت

مدت زمان استفاده مشترکین

مــــثـــــال

14 رقمی

رایگان

3سال

500021303300xx

12 رقمی

رایگان

2سال

500021xxxxxx

10 رقمی

2.100.000 ریال

یکسال

500021xxxx

8 رقمی

6.000.000 ریال به بالا

فقط آبونمان بابت تمدید دریافت میشود

500021xx

7 رقمی 42.000.000 ریال به بالا فقط آبونمان بابت تمدید دریافت میشود 500021x